Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động có bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế không?

Hỏi: Xin hỏi, trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động có đồng thời bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp không?

VŨ THẮNG (TP Chí Linh)

Ảnh minh họa/ITN

Trả lời:

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 39, Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Điều 39. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương;

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất;

d) Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

đ) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

e) Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng;

g) Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

...

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế mà doanh nghiệp đó chấm dứt hoạt động thì đương nhiên sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

.

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/doanh-nghiep-cham-dut-hoat-dong-co-bi-cham-dut-hieu-luc-ma-so-thue-khong-379487.html