Sở Tư pháp Đồng Tháp có tân Giám đốc

Sở Tư pháp Đồng Tháp có tân Giám đốc

Nhân sự mới 3 tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp

Nhân sự mới 3 tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp

Bổ nhiệm nhân sự Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp

Bổ nhiệm nhân sự Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp

Ông Nguyễn Chí Hải làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Chí Hải làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Những người truyền cảm hứng

Những người truyền cảm hứng

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Tạo bước chuyển chất lượng giáo viên dạy nghề

Tạo bước chuyển chất lượng giáo viên dạy nghề

Cơ hội để giáo viên trình diễn tay nghề

Cơ hội để giáo viên trình diễn tay nghề

Nỗi khổ của gia đình 40 năm đòi đất hợp pháp

Nỗi khổ của gia đình 40 năm đòi đất hợp pháp