Huyền thoại những dòng kênh trăm tuổi

Huyền thoại những dòng kênh trăm tuổi

Lòng hồ Ông Thoại - Dấu ấn một điểm đến

Lòng hồ Ông Thoại - Dấu ấn một điểm đến

Lòng hồ Ông Thoại - Dấu ấn một điểm đến

Lòng hồ Ông Thoại - Dấu ấn một điểm đến

Chiếc cầu nối 'nhịp bờ vui'!

Chiếc cầu nối 'nhịp bờ vui'!

Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới

Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới

Long Xuyên – điểm tựa để hình thành tuyến du lịch 'Con đường di sản An Giang'

Long Xuyên – điểm tựa để hình thành tuyến du lịch 'Con đường di sản An Giang'

Khánh thành cầu Thoại Hà 4

Bên dòng Long Xuyên

Kỷ niệm 190 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu