Bế giảng khóa đào tạo Đại học PCCC và CNCH hệ vừa làm vừa học

Bế giảng khóa đào tạo Đại học PCCC và CNCH hệ vừa làm vừa học

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

Giữ mãi tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng

Giữ mãi tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng

Củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Hà Tĩnh tích cực đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hà Tĩnh tích cực đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII: Gắn phát triển kinh tế - xã hội với ổn định chính trị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII: Gắn phát triển kinh tế - xã hội với ổn định chính trị

Tạo 'sức đề kháng' và 'tự miễn dịch' trước thông tin xấu, độc

Tạo 'sức đề kháng' và 'tự miễn dịch' trước thông tin xấu, độc

Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội

Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Không thể xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

'Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi'

'Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi'

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV: Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV: Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp

Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'

Quan điểm triết học Mác - Lênin về tự do và tất yếu trong phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Quan điểm triết học Mác - Lênin về tự do và tất yếu trong phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tham gia mạng xã hội, cán bộ, đảng viên cần thể hiện tư cách, bản lĩnh chính trị

Tham gia mạng xã hội, cán bộ, đảng viên cần thể hiện tư cách, bản lĩnh chính trị

Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong phòng, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường

Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong phòng, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Tuyên dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Tuyên dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Huyện Tân Phú: Thêm 106 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị hành chính

Huyện Tân Phú: Thêm 106 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị hành chính

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2020

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2020

Học viện BC&TT trao bằng tốt nghiệp cho 163 học viên, nghiên cứu sinh

Học viện BC&TT trao bằng tốt nghiệp cho 163 học viên, nghiên cứu sinh

Chủ động kiểm soát các trang mạng có nội dung độc hại

Chủ động kiểm soát các trang mạng có nội dung độc hại

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 84

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 84

Kỳ vọng lựa chọn cán bộ lãnh đạo luôn vì nước, vì dân

Kỳ vọng lựa chọn cán bộ lãnh đạo luôn vì nước, vì dân

458 học viên tham dự lễ khai giảng 8 lớp cao cấp lý luận chính trị

458 học viên tham dự lễ khai giảng 8 lớp cao cấp lý luận chính trị

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Huyện Tân Phú: Bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho gần 100 quần chúng ưu tú

Kiên định và sáng tạo

Kiên định và sáng tạo

Bế giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa học 2019-2020

Bế giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa học 2019-2020

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị C21

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị C21