33 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

33 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 6 giờ ngày 19-5, 33 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.