Kết quả thư bạn đọc

* Trả lời đơn của bà Phạm Thị Hồng ở phường 2 (TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng)* Giải quyết đơn của ông Cao Hoàng...