Sun tung ra MySQL 5.1

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tại hội nghị MySQL đầu tiên do mình tổ chức, Sun sẽ tung ra cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL 5.1 với khá nhiều tính năng mới.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9732&t=pcolarticle