Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Sinh viên ĐH Thủ đô Hà Nội

Sinh viên ĐH Thủ đô Hà Nội

Các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi của đề án này gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Sự cần thiết của đề án nêu rõ: Nguồn nhân lực của TP một phần được đào tạo và cung cấp từ 2 cơ sở đào tạo là trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Mục tiêu chung đề án hướng đến là nâng cao chất lượng các thành tố chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng tổng thể của các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi đề án, phục vụ cho nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu cụ thể của đề án là: 100% giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt yêu cầu phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực thực tế và được bồi dưỡng chuyên môn hằng năm; 30-35% đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; 15% của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2025.

Cùng với đó, xây dựng 13 chương trình đào tạo trình độ đại học, 8 thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, 4 chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và mở mã ngành. Giữ vững quy mô tuyển sinh đối với 2 cơ sở đào tạo đối với các ngành hiện có và tăng quy mô tuyển sinh hằng năm 3-5%, đồng thời, mở rộng đào tạo ngành 2, đào tạo song ngành; tổ chức tự đánh giá 12 chương trình đào tạo trình độ đại học; 12 chương trình đào tạo trình độ đại học được tổ chức đánh giá ngoài và đạt chất lượng kiểm định, được cấp giấy chứng nhận bởi trung tâm kiểm định; 2 chương trình đào tạo trình độ đại học trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Khoa học giáo dục được kiểm định theo tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á và được cấp phép đạt tiêu chuẩn chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á.

Mỗi năm biên soạn 08 giáo trình/ngành đào tạo, hệ thống học liệu điện tử được xây dựng đảm bảo phục vụ đầy đủ cho giảng dạy và học tập của giảng viên va sinh viên ở từng môn học của tất cả chương trình đào tạo…

Đến năm 2025, các cơ sở đào tạo của Thủ đô gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, đề án cũng nêu rõ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy đã được UBND TP phê duyệt đối với 2 cơ sở đào tạo trên;Phát triển đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu trình độ đào tạo, đặc biệt tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ cao phục vụ tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và trong sinh viên; tăng cường hợp tác phát triển với các đơn vị, cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ hiệu quả cho tổ chức các chương trình đào tạo; Xây dựng và ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tài chính; kế hoạch thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và bảo đảm tự chủ kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình.

Bạn đọc xem nội dung Quyết định 4909/QĐ-UBND và Đề án TẠI ĐÂY

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phe-duyet-de-an-nang-cao-chat-luong-cac-co-so-dao-tao-thu-do.html