Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định?

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    129 liên quanGốc

    Theo Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị thì những chức danh như Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng và thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán Nhà nước... sẽ do Bộ Chính trị quyết định.

    PHƯƠNG THẢO - THÙY TRANG

    Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-chuc-danh-can-bo-nao-do-bo-chinh-tri-quyet-dinh-post699920.html