NGHỊ QUYẾT SỐ 563/NQ-UBTVQH15 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ DANH SÁCH ỦY VIÊN VÀ ĐẠI BIỂU THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI

  Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 16 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15 về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về 'Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng'.

  NGHỊ QUYẾT

  Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết số 47/2022/QH15 ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023;

  Căn cứ Nghị quyết số 51/2022/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”;

  Căn cứ Quy chế Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  Xét đề nghị của Trưởng Đoàn giám sát,

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” gồm các ông, bà có tên sau đây:

  1. Bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

  2. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

  3. Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

  4. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

  5. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

  6. Bà Trần Thị Hồng An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

  7. Bà Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

  8. Ông Vũ Tuấn Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

  9. Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

  10. Ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

  11. Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

  12. Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

  13. Ông Nguyễn Danh Tú, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

  14. Ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

  15. Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

  16. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

  17. Ông Phạm Nam Tiến, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

  18. Ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

  19. Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

  20. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước;

  21. Bà Trần Thị Nhị Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

  22. Ông Nguyễn Anh Trí, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

  23. Ông Hoàng Văn Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

  24. Ông Trần Hoàng Ngân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;

  25. Ông Trần Chí Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng;

  26. Ông Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định;

  27. Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An;

  28. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

  Điều 2. Đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát gồm các ông, bà có tên sau đây:

  1. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  2. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  3. Ông Doãn Anh Thơ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

  Điều 3. Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và theo sự phân công của Trưởng Đoàn giám sát. Trưởng Đoàn giám sát quyết định thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

  Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

  Đoàn giám sát, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=67369