Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USIAD triển khai dự án Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II.

Với sự hỗ trợ từ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030 đã được xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030 đã được xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với sự hỗ trợ từ USIAD.

Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030 đã được xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với sự hỗ trợ từ USIAD.

Việt Nam là quốc gia có quy mô nền kinh tế đang tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 6 - 7% trong vòng vài thập kỷ gần đây. Kéo theo đó, nhu cầu năng lượng và nhu cầu điện của Việt Nam trong những năm tới dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và dân sinh.

Nhu cầu năng lượng và nhu cầu điện của Việt Nam trong những năm tới dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Nhu cầu năng lượng và nhu cầu điện của Việt Nam trong những năm tới dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là cần thiết và quan trọng. Đây là chỉ đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua. Trong 12 nhóm giải pháp lớn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò của công tác tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là cần thiết và quan trọng.

Công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là cần thiết và quan trọng.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 xác định truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông với nòng cốt là những nhà báo, phóng viên trên khắp cả nước./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nang-cao-nhan-thuc-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-245870.htm