Mỗi cơ sở giáo dục ĐH được giới thiệu tối đa 3 ứng viên vào 1 Hội đồng Giáo sư Ngành

Hội đồng Giáo sư Nhà nước có công văn về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội đồng Giáo sư Ngành/Liên ngành năm 2024.

Để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2024, theo quy định, ứng viên tham gia Hội đồng GS Nhà nước và các Hội đồng GS Ngành/Liên ngành (sau đây gọi là Hội đồng GS Ngành) được giới thiệu từ 3 nguồn: Hội đồng GS Ngành năm 2023; cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo, nhà khoa học có chức danh GS, PGS sư đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn (người đứng phát biểu) Bộ trưởng Bộ GD&Đ vừa được bổ nhiệm lại làm Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước

Ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

Trên cơ sở đó, Hội đồng GS Nhà nước đã có công văn Hội đồng GS Ngành năm 2023; gửi các đại học, trường đại, học viện, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; gửi các GS, PGS về việc giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào: Ủy viên Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 đồng thời là Chủ tịch các Hội đồng GS Ngành; thành viên của 28 Hội đồng GS Ngành năm 2024.

Trong đó, Thường trực Hội đồng GS Nhà nước đề nghị các Hội đồng GS Ngành năm 2023 tổ chức họp, lấy phiếu tín nhiệm của các thành viên Hội đồng đề cử ứng viên tham gia Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 và thành viên của Hội đồng GS Ngành năm 2024; gửi công văn kèm theo biên bản họp, phiếu tín nhiệm, danh sách và lý lịch khoa học của các ứng viên được giới thiệu về Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước trước ngày 15/5.

Mỗi đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ giới thiệu tối đa 3 ứng viên cho 1 Hội đồng GS Ngành.

Các GS, PGS sẽ thông qua Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến (địa chỉ http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/) để giới thiệu các ứng viên. Trong đó, hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến quy định: mỗi GS, PGS chỉ được giới thiệu một lần cho mỗi Hội đồng GS Ngành phù hợp, với số lượng ứng viên tối đa 15 người và không quá 3 người trong một cơ sở giáo dục đại học tham gia cùng một Hội đồng GS Ngành.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/moi-co-so-giao-duc-dh-duoc-gioi-thieu-toi-da-3-ung-vien-vao-1-hoi-dong-giao-su-nganh-post1630793.tpo