ĐBQH: CẦN CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐBQH: CẦN CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tiền công đức: Không kiểm toán thì minh bạch thế nào?

Tiền công đức: Không kiểm toán thì minh bạch thế nào?

Không đồng ý với kết luận, khởi kiện kiểm toán ra tòa

Không đồng ý với kết luận, khởi kiện kiểm toán ra tòa

Chưa rõ giới hạn truy cập dữ liệu điện tử của kiểm toán

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông cáo báo chí số 5

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông cáo báo chí số 5

Cần quy định chặt chẽ việc tiếp cận dữ liệu điện tử của đối tượng kiểm toán

Cần quy định chặt chẽ việc tiếp cận dữ liệu điện tử của đối tượng kiểm toán

ĐBQH sợ lộ bí mật nếu kiểm toán được truy cập dữ liệu điện tử, Tổng KTNN nói 'không đáng lo'

Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật, bảo mật, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia

Tổng Kiểm toán: Không lo lộ thông tin mật khi truy cập dữ liệu điện tử

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải trình một số vấn đề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Xác định rõ quyền hạn khi khai thác dữ liệu điện tử để kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước chỉ được truy cập dữ liệu khi doanh nghiệp cho phép

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn khi khai thác dữ liệu điện tử để kiểm toán

Lo ngại lộ bí mật doanh nghiệp khi kiểm toán được cấp quyền truy cập điện tử

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Chỉ Trưởng đoàn Kiểm toán được truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu điện tử

Quốc hội thảo luận về bộ máy hành chính