Hộp thư tư vấn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Học theo chương trình liên kết 2+2, sau khi học xong 2 năm ở trong nước, để được tiếp tục 2 năm ở nước ngoài thì ngoài điều kiện về tiếng Anh, còn có điều kiện nào khác về kết quả học tập của 2 năm trong nước?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/4/14/234467.tno