Hà Nội chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU về 'Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn'.

  Theo đó, việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 5-8-2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TƯ) tập trung vào đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết; những ưu, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm sau 13 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

  Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với các quy định của Trung ương, tình hình thực tiễn của thành phố trong giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

  Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị của Thành ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ bằng hình thức phù hợp trong tháng 8-2021.

  Các quận, huyện, thị ủy căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19 chỉ đạo tổ chức tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TƯ bằng hình thức phù hợp…

  Thúy Nga

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1007299/ha-noi-chuan-bi-tong-ket-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-26-nqtu