Hà Nam nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Ngày 30/12, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm vụ công tác năm 2023.

  Trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

  Trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là Kết luận số 44 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

  Đồng chí yêu cầu:

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Tích cực đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở...

  Tăng cường mối quan hệ phối hợp, chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

  Trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

  Trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

  Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

  Trong năm, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị duy trì hoạt động hiệu quả 80 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó phối hợp xây dựng mới 22 mô hình. Đặc biệt, có 3 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, ra thông báo kinh nghiệm trong toàn quốc như mô hình: “3 giảm, 4 giữ”, “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và việc triển khai mô hình “camera an ninh” gắn với mô hình “Thắp sáng đường quê bảo đảm an ninh trật tự” trên địa bàn huyện Lý Nhân.

  Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm. Lực lượng Công an tỉnh đã bố trí công an chính quy làm việc tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn; củng cố và duy trì hoạt động của bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

  Các đại biểu dự hội nghị.

  Các đại biểu dự hội nghị.

  Thông qua thực hiện phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 500 tin báo, tố giác tội phạm.Toàn tỉnh đã mở gần 100 đợt sinh hoạt chính trị nội, tổ chức gần 650 buổi sinh hoạt ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, sinh hoạt của các đoàn thể; vận động hàng nghìn lượt người tham gia ký cam kết với chính quyền và các ngành, đoàn thể về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

  Tiếp nhận, xử lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến an ninh trật tự, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” tiếp tục được nhân rộng. Kết quả có 673/686 khu dân cư, 104/109 xã, phường, thị trấn, 285/292 cơ quan, 313/323 doanh nghiệp, 63/65 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

  Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng khen.

  Đào Phương

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-nam-nang-cao-chat-luong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-post732583.html