Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Sáng 23-8, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP giới thiệu.

Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục CNQP giới thiệu.

Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP giới thiệu.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giới thiệu Nghị quyết số 18.

Cùng với nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 nghị quyết, các đại biểu còn được hướng dẫn một số vấn đề nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong tổng cục.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-to-chuc-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-703465