Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

  UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  Ngày 2/1, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Kwăng A (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) Y Khê Ayun phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

  Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Kwăng A (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) Y Khê Ayun phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

  Theo đó, kế hoạch tập trung phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trọng tâm là phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các văn bản chính sách về công tác dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  Cùng với đó, tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và truyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như: Thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ; xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ; biên soạn, phát hành sách, sổ tay kỹ năng, hỏi đáp chính sách, pháp luật; cung cấp văn bản chính sách, pháp luật; biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp; pa nô, áp phích, băng rôn, bản tin; băng, đĩa, chiếu phim di động; thông qua lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống…

  Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, công chức cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; Trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ.

  Mỗi năm tổ chức được ít nhất 01 đợt phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phấn đấu 100% trưởng thôn, buôn, người có uy tín trên địa bàn các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

  Ngọc Quỳnh

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dak-lak-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-235687.html