Chư Tăng Ni Q.Bình Thạnh tác pháp thọ an cư

Sáng nay, 16-4-Giáp Thìn, chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) tác pháp thọ an cư, mở đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Chư Tăng phát lồ sám hối

Chư Tăng phát lồ sám hối

Tại chùa Bửu Liên, sau khi đảnh lễ Tổ sư tại tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện. Chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại-bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh đối thú an cư. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị tác pháp thọ an cư.

Nhị vị Thượng tọa đối thú an cư

Nhị vị Thượng tọa đối thú an cư

Cũng tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh Đại Tăng giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh thay mặt Đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tinh tấn tu hành trong ba tháng an cư.

Tại chùa Dược Sư, sau khi Sư cô Thích nữ Trung An kiểm số chúng, Ni sư Thích nữ Như Thảo tác bạch việc cầu giáo giới Đại Tăng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh và Ni trưởng Thích nữ Như Trí được cung thỉnh để chư Ni tác pháp an cư.

Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh Đại Tăng giáo giới thọ an cư

Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh Đại Tăng giáo giới thọ an cư

Được biết, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Q.Bình Thạnh có 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư; 14 điểm an cư tại chỗ với 5 điểm dành cho Tăng: chùa Diệu Pháp, chùa Phước Thành (P.13), chùa Pháp Vân, chùa Bồ Đề, tịnh xá Trung Tâm (hệ phái Khất sĩ). Mỗi tháng 2 kỳ, chư Tăng kiết giới an cư tại chỗ sẽ vân tập về chùa Bửu Liên để Bố-tát tập trung.

9 điểm an cư tại chỗ dành cho chư Ni: chùa Diệu Đức, Liên Trì, Vạn Hạnh,Liên Hoa, Phổ Đà, Bảo vân, Phước Viên, Từ Thuyền và chùa Bát Nhã (P.24).

Chư hành giả Ni niêm hương đảnh lễ Tam bảo tại chùa Dược Sư

Chư hành giả Ni niêm hương đảnh lễ Tam bảo tại chùa Dược Sư

Nhị vị Ni trưởng đối thú an cư

Nhị vị Ni trưởng đối thú an cư

Chư Ni tác pháp thọ an cư tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư

Chư Ni tác pháp thọ an cư tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư

Nguyên Tài - Ảnh: Thạnh Lê, Pháp Bảo Khiêm

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chu-tang-ni-qbinh-thanh-tac-phap-tho-an-cu-post71782.html