Chấp thuận chỉ tiêu QHKT công trình tại địa điểm khu đất của Sở GDĐT

    Gốc

    Vào đầu tháng 10 năm nay, Ủy ban nhân dân thánh phố Hồ Chí Minh đã có công văn chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc công trình dự kiến xây dựng ...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/10/20/045834/3527