Bộ Giáo dục và Đào tạo 'điểm' nhiều vi phạm trong lựa chọn mua sách giáo khoa tại 6 tỉnh

  Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong lựa chọn sách giáo khoa.

  Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Văn bản số 05/TB-BGDĐT thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa (thời kỳ từ 1/1/2021 đến 31/5/2022).

  Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm trong lựa chọn mua sách giáo khoa tại 6 tỉnh

  Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm trong lựa chọn mua sách giáo khoa tại 6 tỉnh

  Kết luận đã nêu nhiều sai sót, vi phạm của các địa phương trong hoạt động này. Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 song có một số hội đồng chưa bảo đảm thành phần theo quy định (theo quy định thì phải có ít nhất 2/3 thành viên tham gia hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó).

  UBND tỉnh Đắk Lắk công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 chậm 2 tháng so với quy định. Thiếu sót trong khâu giao nhiệm vụ cho giáo viên của tổ chuyên môn không đúng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa (Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Krong Pak và Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

  Trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa, các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của các tỉnh Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp không xây dựng báo cáo UBND tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến lựa chọn sách giáo khoa của các trường trung học theo quy định.

  Tỉnh Khánh Hòa không tổ chức lựa chọn từ cơ sở giáo dục đối với 2 môn học âm nhạc, mỹ thuật (với lý do không có giáo viên) ở cấp THPT, là vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm thanh tra, đối với lớp 10, chỉ có 31/40 trường THPT tổ chức chọn đối với môn âm nhạc và có 16/40 trường THPT tổ chức lựa chọn môn mỹ thuật, chưa thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, thiếu minh chứng thể hiện việc hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn sách giáo khoa lớp 10; một số biên bản lựa chọn sách giáo khoa không đúng quy định.

  Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị, đối với UBND tỉnh, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm cụ thể hóa tiêu chí quy định tại Thông tư 25, phù hợp với đặc điểm văn hóa, lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục.

  Các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trung học tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục thực hiện đúng quy trình và bảo đảm tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục. Thực hiện báo cáo đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư 25.

  UBND các tỉnh Kiên Giang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, nếu chưa ban hành nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

  Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các cơ sở giáo dục bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

  Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, ban hành các văn bản liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định. Điều chỉnh, bổ sung tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm cụ thể hóa tiêu chí quy định tại Thông tư 25 phù hợp với đặc điểm văn hóa, lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

  Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, trong đó chú ý việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và bảo đảm tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục.

  Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Vụ Giáo dục trung học và Vụ Giáo dục tiểu học tiếp tục tham mưu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quy trình, quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  An Nguyên

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-diem-nhieu-vi-pham-trong-lua-chon-mua-sach-giao-khoa-tai-6-tinh-238416.html