Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Sáng 3/12, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã báo cáo tiếp thu, giải trình tập trung vào những nội dung lớn của dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước.

Về Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, Thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được 445 ý kiến của công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước đó, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được nêu tại các chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân, lao động hàng năm, Diễn đàn Người lao động năm 2023 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội và nhiều diễn đàn khác. Các cơ quan chức năng theo thẩm quyền đang quyết liệt nghiên cứu, đề xuất, trực tiếp triển khai các giải pháp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu báo cáo tại Đại hội.

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội một số kiến nghị cụ thể về việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công nhân, Công đoàn; việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm tính đặc thù của tổ chức Công đoàn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động; Đảng và Nhà nước đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới; Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy người lao động có việc làm bền vững, lương đủ sống và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động...

Bên cạnh đó, Đại hội nghe báo cáo tiếp thu, giải trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), 100% biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

100% biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII Nguyễn Đình Khang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Phan Văn Anh, ông Ngọ Duy Hiểu; bà Thái Thu Xương; ông Huỳnh Thanh Xuân; ông Nguyễn Sinh Hùng.

Trong khuôn khổ phiên bế mạc, bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII đã Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII Nguyễn Đình Khang cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra.

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII Nguyễn Đình Khang phát biểu bế mạc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII Nguyễn Đình Khang khẳng định, thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn ngay sau Đại hội tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng chương trình hành động và các đề án, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Đại hội tặng hoa chia tay những đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Đồng thời kêu gọi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

T.Oanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/be-mac-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xiii-post497522.html