Trung ương Đoàn có 2 Bí thư mới

    Gốc

    Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tiến hành bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/174871