Triển khai phòng bệnh dại trong tháng 9 và tháng 10-2007

    Gốc

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại động vật.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105608&sub=127&top=39