TP HCM tổ chức đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức

Cơ quan chức năng TP HCM sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ...

UBND TP HCM vừa quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Mục đích của việc kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của thành phố.

Sắp tới, các cơ quan chức năng TP HCM sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn

Sắp tới, các cơ quan chức năng TP HCM sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn

Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của thành phố theo quy định của Luật Di sản vãn hóa.

Nội dung kiểm tra: việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

Thời kỳ kiểm tra: năm 2023.

UBND thành phố phân công Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Vãn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn, trình UBND thành phố, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31-3-2024.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Du lịch thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa thuộc Sở Vãn hóa và Thể thao quản lý.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-to-chuc-doan-kiem-tra-viec-quan-ly-tien-cong-duc-196240223133842026.htm