TP. HCM kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích

UBND TP. HCM ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/tp-hcm-kiem-tra-tong-the-viec-quan-ly-tien-cong-duc-tai-tro-tai-cac-di-tich-post285478.html