Thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 1-1-2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-12-2007, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 05 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1-1-2008 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112119&sub=68&top=40