Thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình hành động

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Sau một  ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị lần  thứ  11 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, khóa XIV đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163877