Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số

  Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số (CĐS), phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) - là trung tâm của nhiều hoạt động ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: T.L

  Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) - là trung tâm của nhiều hoạt động ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: T.L

  Kế hoạch nêu rõ mục đích: Triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), góp phần đẩy nhanh quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh. Sử dụng các nền tảng số quốc gia sẵn có để tạo hạ tầng nền tảng đồng bộ, tạo hệ sinh thái CĐS nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau.

  Về yêu cầu: Cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp và triển khai có hiệu quả các nền tảng số quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT. Xác định các nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đề xuất tổ chức triển khai áp dụng, sử dụng các nền tảng số quốc gia để thúc đẩy CĐS, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

  Các nhiệm vụ cụ thể: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nền tảng số quốc gia: Tuyên truyền, quảng bá về hiệu quả, lợi ích sử dụng của các nền tảng số quốc gia trên các phương tiện thông tin, báo chí, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở và qua mạng internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân; tổng hợp và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông để tuyên truyền, quảng bá.

  Tổ chức các hội nghị, tọa đàm nhằm giới thiệu, phổ biến các nền tảng số quốc gia; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác các nền tảng số quốc gia.

  Triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia: Căn cứ Danh mục nền tảng số quốc gia, đánh giá và lựa chọn các nền tảng số quốc gia phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, phê duyệt, công bố nền tảng số quốc gia dùng chung trên địa bàn tỉnh.

  Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ quản, các doanh nghiệp có các nền tảng số quốc gia để phát triển và đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh.

  Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống cơ quan Nhà nước, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông dữ liệu; tạo hệ sinh thái dữ liệu và đẩy nhanh quá trình thực hiện CĐS của tỉnh.

  Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sử dụng nền tảng số.

  Nghiên cứu, xây dựng, thúc đẩy phát triển các nền tảng số: Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số quốc gia hoặc có năng lực nghiên cứu, phát triển nền tảng số quốc gia đăng ký nền tảng số của mình tham gia chương trình phát triển nền tảng số quốc gia với Bộ TT&TT thông qua Sở TT&TT.

  Căn cứ Danh mục nền tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số quốc gia.

  Về các giải pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, nội dung, mục đích của các nền tảng số quốc gia phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

  Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn lực từ xã hội và các nguồn tài trợ khác để thúc đẩy phát triển, sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

  Khen thưởng, động viên các cơ quan, doanh nghiệp triển khai sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc gia để thực hiện CĐS toàn diện, triệt để…

  TNĐT

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/thuc-day-phat-trien-va-su-dung-cac-nen-tang-so-quoc-gia-phuc-vu-chuyen-doi-so-302960-205.html