Thừa Thiên - Huế thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

Từ ngày 22/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, địa phương này sẽ thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh từ ngày 22/4.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đăng tải trên ứng dụng Hue-S hướng dẫn đăng ký và xem lịch sử yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đăng tải trên ứng dụng Hue-S hướng dẫn đăng ký và xem lịch sử yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, từ ngày 22/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp vẫn có thể thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành tỉnh Thừa Thiên - Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu có nhu cầu nộp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID vẫn thực hiện nộp phí theo quy định.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên - Huế, phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp.

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên - Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thua-thien-hue-thuc-hien-thi-diem-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-qua-vneid-192240421161554712.htm