Thủ đô Hà Nội có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

  Báo Hà Nội Mới
  251 liên quanGốc

  Sáng 22-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Vận dụng sáng tạo 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam', xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại'.

  Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chủ trì hội thảo khoa học.

  Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội đến các điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã.

  Đại biểu Trung ương dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương...

  Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung...

  Tham dự có các đại biểu một số cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; thường trực các quận, huyện, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội thảo.

  Công trình nghiên cứu khoa học có tầm khái quát rất cao

  Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

  Theo Bí thư Thành ủy, ở Thủ đô Hà Nội, thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ thành phố, nhất là sau 35 năm đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước; thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

  Đồng chí nhấn mạnh: “Có được những thành tựu đó là do Đảng bộ thành phố đã luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của Thủ đô trong từng giai đoạn phát triển”.

  Đề cập những khó khăn, thách thức đặt ra, xác định rõ vai trò, vị trí Thủ đô, hướng tới những mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo lần này, nhất là với chủ đề “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu khoa học có tầm khái quát rất cao, hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc.

  Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, hội thảo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII, nhất là quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; đồng thời, khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp thực tiễn Thủ đô, góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra.

  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu đề dẫn hội thảo.

  Đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được trên 40 bài tham luận khoa học của các đồng chí đang giữ trọng trách của Đảng, Nhà nước; các cơ quan trung ương; các cơ quan khoa học, các nhà khoa học: Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Đại học quốc gia Hà Nội, Tạp chí Cộng sản; các sở, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội. Các tham luận khoa học gửi đến hội thảo đề cập đến nhiều nội dung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và việc vận dụng trong thực tiễn xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nội dung bài viết gửi tới tham gia hội thảo được chuẩn bị công phu, bảo đảm tính khách quan khoa học, được minh chứng, luận giải bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích, nhận định, đánh giá sâu sắc, số liệu cụ thể, rõ ràng làm nổi bật những kết quả, thành tựu mà nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 9 thập kỷ qua, rút ra được những kinh nghiệm hay, đề xuất được các chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng bảo vệ Thủ đô và đất nước hiện nay.

  Gợi ý 5 vấn đề trọng tâm để các đại biểu quan tâm thảo luận, đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định, hội thảo lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp và giữ vững niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

  Tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn

  Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, về cơ bản, Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ, xét trên mọi mặt cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thủ đô Hà Nội, tuy chưa phải là địa phương tiên phong trên tất cả các mặt nhưng lại là nơi có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

  “Ai đó đã từng nói, “Hà Nội không vội được đâu” thật không hẳn đúng, bởi vì về thực chất, mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố: Kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới. Trong sự bứt phá, vươn lên, Hà Nội còn cần giữ nhịp bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định và thành công”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, sự phát triển trong tương lai của Thủ đô cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn. Đó là “định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước”; “sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô” và “sự thống nhất, hội tụ và phát huy sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân” - nhân tố quan trọng hàng đầu để Hà Nội vươn tới tầm cao phát triển mới”.

  Tham luận với chủ đề “Đi lên chủ nghĩa xã hội - khát vọng của nhân dân ta, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Dù xây dựng chính quyền đô thị, đô thị thông minh, sáng tạo thì bản chất bên trong của Hà Nội vẫn phải là Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Do đó, thành phố phải làm cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng chi phối, áp đảo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để làm được điều đó, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, chăm lo cải thiện, bảo vệ môi trường xã hội, văn hóa, sinh thái, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc. Đây chính là những thước đo thiết thực nhất, phù hợp với lòng dân nhất về tính ưu việt của Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

  Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Thủ đô

  Trong khi đó, khẳng định Đảng bộ thành phố Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, với nhiều tiềm năng, thế mạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị, thành phố tập trung cho nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đánh giá quá trình thực hiện công tác cán bộ vừa qua, xem những kinh nghiệm nào tốt để phát huy, có điểm nào chưa tốt, chưa hợp lý cần điều chỉnh, khắc phục; đổi mới như thế nào trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý để chọn được người có đức, có tài thật sự? Thi tuyển, bảo vệ đề án trước bổ nhiệm chỉ là một cách làm; vai trò, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu đến đâu để bảo đảm nguyên tắc vừa tập trung, vừa dân chủ mà không bị lạm dụng quyền lực, không bị chi phối bởi cá nhân…

  Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội thảo.

  Dẫn nội dung bàn về văn hóa trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển của Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, giờ đây, việc quản lý văn hóa cần xem xét việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và sự đa dạng trong thị hiếu, nhu cầu của người dân là thước đo hiệu quả quản lý. Khi thành phố quan tâm đầy đủ đến các quyền văn hóa của người dân này, chúng ta sẽ thực sự tạo ra một động lực lớn cho sự phát triển văn hóa, con người Thủ đô. Khi chúng ta phát huy được vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản, chúng ta không chỉ trả di sản cho chính cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, mà chúng ta còn tạo ra sức sống bền vững cho các di sản.

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo.

  Tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, luôn ghi nhớ, phấn đấu thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Bác Hồ: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”, Đảng bộ Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quyết định, kết luận của Trung ương đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện trên cả 3 mặt công tác. Đó là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng bộ mạnh về tổ chức và cán bộ và xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội những năm qua. Trong đó, bài học số một là luôn kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất quán và thực hiện nghiêm túc các quan điểm đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô.

  Các tham luận của Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu, Bí thư Đảng ủy phường Láng Thượng (quận Đống Đa) Đàm Thế Anh càng làm sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng thời khẳng định quyết tâm hành động, đồng hành cùng Đảng bộ Thủ đô trên con đường vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

  Đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam

  Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các bài tham luận gửi về và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Đồng chí nhìn nhận, bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, khoa học, các ý kiến tham luận một lần nữa khẳng định, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn kiên định, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội thảo.

  Tổng hợp những nội dung cốt yếu trong các tham luận tại hội thảo, Bí thư Thành ủy cho biết, các bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện những năm qua và gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp có giá trị cho Thủ đô nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, từ kết quả của Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trong xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Thành ủy Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

  Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1020668/thu-do-ha-noi-co-trong-trach-giu-nhip-dap-cho-tien-trinh-doi-moi-hoi-nhap-va-phat-trien-cua-dat-nuoc