Thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X, Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 đã được thông qua. HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh.

Thực hiện: Xuân Lượng - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202406/thong-qua-nghi-quyet-ve-chu-truong-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-cap-xa-tinh-dong-nai-700341d/