Tập huấn triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 14-7, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, Hội khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030".

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Các hội khuyến học cơ sở được phổ biến các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn mới, chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030", “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng thời, hướng dẫn cách chấm điểm, minh chứng đánh giá, công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập…

Đề án đề ra một số mục tiêu đến năm 2025 như: 100% các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3. Bên cạnh đó, phấn đấu 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202207/tap-huan-trien-khai-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-8257156/