Tạo khát vọng thay đổi trong hiệu trưởng của các trường đại học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Hiện nay đúng là có một số lãnh đạo, ngay cả bản thân tôi, đôi khi cũng thấy lúng túng không biết hướng đi của trường mình sẽ ra sao, vị thế như thế nào. Những khóa học thế này giúp nảy sinh những ý tưởng mới, tinh thần sáng tạo và dám cải cách đổi mới ngay trong chính trường mình."

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=107532