Chuyện ít biết về vị đại thần dám chỉnh sửa Đường Thái Tông đỏ mặt

Chuyện ít biết về vị đại thần dám chỉnh sửa Đường Thái Tông đỏ mặt

Trong lịch sử Đại Đường, ngoài Trưởng Tôn Vô Kỵ lẫy lừng, có một người khiến Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa...