Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới

Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới

Cùng với Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Thoại Ngọc Hầu (1761-1829) được xem là bậc 'khai quốc công thần' của...