Nông thôn Việt Nam: Giữ lửa chiếu chèo

Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía bắc Việt Nam mà trọng tâm là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Chèo mang tính quần chúng và được coi là một loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách ví von giàu tính tự sự, trữ tình.

Nho giáo, Khổng Tử và ý nghĩa của 'cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu'

Tư tưởng về con người của Khổng Tử - 'Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu' mở ra nhiều tầng ý nghĩa, mang đến nhiều bài học mà dù là hành giả học Phật hay không chúng ta đều nên tìm hiểu và ứng dụng hành trì.