Ca sỹ Mỹ Linh: Muốn yêu thương một người, cần hiểu người đó trước

Tổng kết năm qua, ca sỹ Mỹ Linh thấy mình đã làm được ba việc quan trọng là chạy bộ, dạy hát và củng cố nền tảng cho các con.