Vũ Hòa khoác áo mới

Từ năm 2011, Vũ Hòa đã tiến hành xây dựng quy hoạch và từng bước thực hiện các tiêu chí về NTM. Sau hơn 4...