Buộc thôi việc một cán bộ giả chữ ký lãnh đạo phường tại Đà Nẵng

Buộc thôi việc một cán bộ giả chữ ký lãnh đạo phường tại Đà Nẵng

Tiếp tục xem xét các yếu tố để đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng

Tiếp tục xem xét các yếu tố để đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng

Chưa thể kỷ luật cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường

Chưa thể kỷ luật cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường

Chưa đủ cơ sở buộc thôi việc cán bộ làm giả chữ ký của chủ tịch phường

Chưa đủ cơ sở buộc thôi việc cán bộ làm giả chữ ký của chủ tịch phường

Giả chữ ký của chủ tịch phường, cán bộ tư pháp bị đề xuất buộc thôi việc

Giả chữ ký của chủ tịch phường, cán bộ tư pháp bị đề xuất buộc thôi việc

Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép

Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép

Liên Chiểu, Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký Chủ tịch để hợp thức hóa nhà trái phép

Liên Chiểu, Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký Chủ tịch để hợp thức hóa nhà trái phép