Đà Nẵng: Hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng: Hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng chính thức hợp nhất ba văn phòng cao nhất trong hệ thống chính quyền

Đà Nẵng chính thức hợp nhất ba văn phòng cao nhất trong hệ thống chính quyền

Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 Văn phòng

Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 Văn phòng

Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND

Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND

Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 văn phòng quan trọng

Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 văn phòng quan trọng

Đà Nẵng hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

Đà Nẵng hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

Đà Nẵng thực hiện việc hợp nhất ba văn phòng trong tháng Sáu

Đà Nẵng: Miễn nhiệm một số chức danh, hợp nhất VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND