Để 'tam nông' bứt phá

Để 'tam nông' bứt phá

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ('tam nông') luôn được Đảng ta quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương,...