Bộ Giao thông vận tải chỉ đề xuất xóa 1 trạm 'thu giá' BOT sai vị trí

Bộ Giao thông vận tải chỉ đề xuất xóa 1 trạm 'thu giá' BOT sai vị trí

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài không được tăng giá vé

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài không được tăng giá vé

Trạm Bắc Thăng Long- Nội Bài: Đặt nhầm chỗ còn đòi thu phí cao

Trạm Bắc Thăng Long- Nội Bài: Đặt nhầm chỗ còn đòi thu phí cao

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài: Đặt nhầm chỗ vẫn đòi tăng phí lên ... 4 lần

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài: Đặt nhầm chỗ vẫn đòi tăng phí lên ... 4 lần

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đề xuất tăng phí gấp 3 lần

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đề xuất tăng phí gấp 3 lần

Không tăng giá trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài gấp 3-4 lần

Không tăng giá trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài gấp 3-4 lần

Chủ đầu tư BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đòi tăng phí gấp 3 lần

Chủ đầu tư BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đòi tăng phí gấp 3 lần

Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài: Tồn tại phi lý

Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài: Tồn tại phi lý