Kỷ vật của nữ anh hùng hai lần được gặp Bác Hồ

Kỷ vật của nữ anh hùng hai lần được gặp Bác Hồ

Những kỷ niệm trân trọng với Bác Hồ kính yêu

Những kỷ niệm trân trọng với Bác Hồ kính yêu

Chuyện về nữ anh hùng Quảng Bình hai lần được gặp Bác Hồ

Chuyện về nữ anh hùng Quảng Bình hai lần được gặp Bác Hồ

Nữ Anh hùng Quảng Bình 2 lần được gặp Bác Hồ

Nữ Anh hùng Quảng Bình 2 lần được gặp Bác Hồ

Nữ Anh hùng Quảng Bình 2 lần được gặp Bác Hồ

Nữ Anh hùng Quảng Bình 2 lần được gặp Bác Hồ

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Bác Hồ

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Bác Hồ

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh: tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật năm 2018

Bảo tàng Hồ Chí Minh: tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật năm 2018