Truyền giữ lịch sử qua tiền giấy

Truyền giữ lịch sử qua tiền giấy

Xuyên suốt chiều dài lịch sử từ ngày Độc lập 2-9-1945 đến nay, tiền giấy Việt Nam đã nhiều lần thay đổi cả...