Giấu hơn 27 m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Giấu hơn 27 m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Bóc hơn 6.000 thanh gỗ quý khỏi 80 tấn giấy phế liệu trong suốt 4 ngày

Bóc hơn 6.000 thanh gỗ quý khỏi 80 tấn giấy phế liệu trong suốt 4 ngày

Phát hiện hơn 27m3 gỗ quý hiếm giấu trong các kiện phế liệu chuyển từ Lào về

Phát hiện hơn 27m3 gỗ quý hiếm giấu trong các kiện phế liệu chuyển từ Lào về

Giấu gỗ quý trong giấy phế liệu nhập khẩu

Giấu gỗ quý trong giấy phế liệu nhập khẩu

Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

Phát hiện số lượng lớn gỗ lậu giấu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Phát hiện số lượng lớn gỗ lậu giấu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Phát hiện cả ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu

Phát hiện cả ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu

Phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu từ Lào về Việt Nam giấu tinh vi trong hàng phế liệu

Phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu từ Lào về Việt Nam giấu tinh vi trong hàng phế liệu