Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 14

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 14

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Vì sao nhiều đại biểu Quốc hội 'sốt ruột'

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Vì sao nhiều đại biểu Quốc hội 'sốt ruột'

'Đối tượng dễ tổn thương không được hưởng lợi thì CPTPP thất bại'

'Đối tượng dễ tổn thương không được hưởng lợi thì CPTPP thất bại'

Kinh tế phát triển nhưng cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng

Kinh tế phát triển nhưng cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng

Đại biểu Quốc hội lại đề nghị sáp nhập địa giới tỉnh, thành phố

Đại biểu Quốc hội lại đề nghị sáp nhập địa giới tỉnh, thành phố

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng cường hợp nhất một số chức danh

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng cường hợp nhất một số chức danh

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chếTải file đính kèm

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chếTải file đính kèm

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Thấy gì qua chỉ số tín nhiệm của 7 lãnh đạo nữ?

Thấy gì qua chỉ số tín nhiệm của 7 lãnh đạo nữ?

Quốc hội chốt danh sách 48 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội chốt danh sách 48 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu quan tâm vấn đề thu nhập, tài sản của người được bỏ phiếu tín nhiệm

Đại biểu quan tâm vấn đề thu nhập, tài sản của người được bỏ phiếu tín nhiệm

Danh sách dự kiến 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp 6

Danh sách dự kiến 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp 6