42 triệu USD xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại Long An

42 triệu USD xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại Long An

Động thổ Dự án năng lượng mặt trời 42 triệu USD đầu tiên tại Long An

Động thổ Dự án năng lượng mặt trời 42 triệu USD đầu tiên tại Long An

Long An: Khởi công dự án nhà máy điện mặt trời 42 triệu USD

Long An: Khởi công dự án nhà máy điện mặt trời 42 triệu USD

Phó Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy điện mặt trời

Phó Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy điện mặt trời

Phó Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy điện mặt trời

Phó Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy điện mặt trời

Phó Thủ tướng dự lễ động thổ dự án điện mặt trời đầu tiên tại Long An

Phó Thủ tướng dự lễ động thổ dự án điện mặt trời đầu tiên tại Long An

Phó Thủ tướng dự lễ động thổ dự án điện mặt trời đầu tiên tại Long An

Phó Thủ tướng dự lễ động thổ dự án điện mặt trời đầu tiên tại Long An

Khởi công dự án nhà máy điện mặt trời ở Long An

Khởi công dự án nhà máy điện mặt trời ở Long An