Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội thông qua việc đặt tên tuyến phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội thông qua việc đặt tên tuyến phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội đặt tên phố vinh danh nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội đặt tên phố vinh danh nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Chính thức đặt tên phố Trịnh Văn Bô, người hiến 5.000 lượng vàng

Chính thức đặt tên phố Trịnh Văn Bô, người hiến 5.000 lượng vàng

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới được đặt tên

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới được đặt tên

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội đặt tên phố cho 42 tuyến đường phố mới

Hà Nội đặt tên phố cho 42 tuyến đường phố mới