Kiện bệnh viện đòi bồi thường 1.000 đồng và xin lỗi

Kiện bệnh viện đòi bồi thường 1.000 đồng và xin lỗi

Gia đình bệnh nhân khởi kiện Bệnh viện FV do bức xúc với thái độ của bệnh viện và cho rằng quá trình điều...